Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego tasmy-termoizolacyjne.pl

Definicje:

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów na odległość, opublikowany na stronach Sklepu.

Sprzedawca - firma DMD Dominik Dusik z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Dąbrowskiej 15d/46, 31-851 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6783048930, REGON 121817115.

Sklep - strona intenetowa tasmy-termoizolacyjne.pl w sieci Internet, przez którą Sprzedawca zawiera transakcje

Klient - osoba, lub firma dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu

Konsument - Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu Art. 22. Kodeksu Cywilnego

Informacje wstępne:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie oraz w siedzibie firmy.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a. posiadanie komputera, lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Zamówienia:

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówień wynosi do 2 dni roboczych od momentu zatwierdzenia zamówienia, lub od momentu otrzymania płatności (w przypadku przedpłaty), nie wcześniej jednak, niż od momentu zaakceptowania zamówienia. W przypadku, gdyby czas realizacji wydłużył się, Sprzedawca niezwłocznie poinformuję Klienta o tym fakcie. Do czasu realizacji nie zalicza się czasu dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. W przypadku przedpłaty czas oczekiwania na jej dokonanie wynosi 7 dni kalendarzowych. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane.
 4. Zakup dokonany za pośrednictwem Sklepu dokumentowany jest paragonem fiskalnym. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, podczas składania zamówienia należy podać numer NIP, lub w przypadku nie posiadania numer NIP (Konsument) należy napisać o tym fakcie w komentarzu do zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w części, lub w całości w przypadku braku możliwości jego realizacji.
 6. Sklep oferuje następujące metody płatności:
  a) Za pobraniem - do rąk kuriera realizującego dostarczenie przesyłki.
  b) Przelew bankowy - numer konta: 37 1140 2004 0000 3502 7391 8237
  c) Szybkie płatności - Klient za pośrednictwem systemu Przelewy24 jest przekierowywany na stronę swojego banku, lub wprowadza dane swojej karty płatniczej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w płatności leżące po stronie Przelewy24.
 7. Sklep oferuje metody wysyłki wyszczególnione na stronie płatność i wysyłka.

Zwroty i reklamacje:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: https://tasmy-termoizolacyjne.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf bądź w inny sposób przewidziany w ustawie O prawach konsumenta.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez wspomniany formularz albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysyłając go na adres Sprzedawcy, lub w postaci czytelnego skanu / zdjęcia na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych oraz gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. Wskazane w poprzednich punktach uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Zwracane przez Konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać odesłane/zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności Konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedawcy z załączonym opisem wady i oryginałem dowodu zakupu (lub w przypadku braku udokumentować, że zakup miał miejsce), chyba że wystarczająca będzie dokumentacja zdjęciowa przesłana drogą elektroniczną, o czym Sprzedawca poinformuje.

 3. W przypadku zwrotu towarów, którego następstwem jest obniżenie kwoty zamówienia do wartości poniżej progu uprawniającego do darmowej dostawy kwota zwrotu zostanie obniżona o koszt wybranej metody dostawy.

Postanowienia końcowe:

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty ze względu na okoliczności za które Sklep odpowiedzialności nie ponosi.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności:

 1. Admnistratorem danych osobowych Klientów jest Dominik Dusik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DMD Dominik Dusik, zarejestrowaną pod adresem ul. Marii Dąbrowskiej 15d/46, 31-851 Kraków, NIP 678-304-89-30, REGON 121817115.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, dane adresowe, numery telefonów, adres e-mail, hasło do konta w Sklepie (przechowywane w formie skrótu kryptograficznego), adres IP użyty podczas rejestracji i złożenia zamówienia. Dane pozyskiwane są podczas rejestracji konta w Sklepie oraz składania zamówienia.
 4. Dane przetwarzane są w celu:
  a) realizacji umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu - do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  b) utrzymywania konta użytkownika w Sklepie - przez czas prowadzenia konta, aż do momentu likwidacji konta na wniosek użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) wysyłania newslettera z informacjami o produktach oferowanych przez Administratora - do czasu cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  d) wykonywania przez Administratora przepisów obowiązującego prawa, w szczególności podatkowego - przez 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego wynikającego z realizacji transakcji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  e) obsługi roszczeń, jakie Administrator, lub Klienci mogą mieć w stosunku do siebie - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Do zawarcia transakcji za pośrednictwem sklepu, a także do prowadzenia konta w Sklepie podanie danych jest konieczne.
 6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych ma prawo wglądu do nich, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także zaprzestania ich przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa). Dyspozycję można wydać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym w punkcie 1. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.
 7. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: [email protected]
 8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, t.j. firmy spedycyjne, pracownicy Administratora, firmy świadczące usługi księgowości dla Administratora - w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów z osobą, której dane dotyczą. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej na ich wyraźne żądanie.
 9. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
 10. Administrator dba o przetwarzane dane stosując odpowiednie środki techniczne zapewniające poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Do przetwarzanych danych mają dostęp wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.